از کلیه عزیزان هنردوست و علاقه مند به صنایع دستی دعوت بعمل می آید از  این نمایشگاه دیدن به عمل آورند.

نمایشگاه و فروشگاه تولیدات صنایع دستی و طراحی دوخت